Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem
Sterrenwacht Phoenix Facebook Sterrenwacht Phoenix Twitter Sterrenwacht Phoenix Youtube
Publiekssterrenwacht Phoenix
Ampsenseweg 10
7241 NB Lochem
Tel: 06 25 109 573
Email: info@sterrenwachtphoenix.nl

In memoriam Hans Heuveling

Hans Heuveling - In Memoriam

Als voorzitter van sterrenwacht Phoenix in Lochem wil ik graag wat herinner-ingen ophalen aan de samenwerking met onze collega-vrijwilliger Hans.

Hans was een gepassioneerd amateur-astronoom en is bijna 25 jaar als vrij-williger aan onze Publiekssterrenwacht verbonden geweest. Zijn onverwachte ziekbed en overlijden hebben ons daarom allemaal diep geschokt. In de jaren dat Hans als vrijwilliger bij ons actief is geweest heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de voortgang en groei van de sterrenwacht.

Onze sterrenwacht die heel klein is begonnen aan de Vordenseweg achter de boerderij van de familie Braakman, schoot in de daarop volgende decennia al snel door tot wat we nu uiteindelijk zijn geworden op een zelfstandige locatie aan de Ampsenseweg. Het gebouw op onze huidige locatie hebben we met name te danken aan de persoonlijke zoektocht van Hans. In die jaren van groei heeft Hans zich op verschillende fronten ingezet; zo was hij een jaar of tien secretaris. En één van zijn bijbehorende taken was de PR, de promotie van onze sterren-wacht bij pers en toeristenbureaus. Hij had goede contacten bij de krant die hij benutte om onze sterrenwacht op cruciale tijdstippen in de schijnwerpers te zet-ten: zoals onze publieksavonden, lezingen en belangrijke waarneemmomenten. De digitale wereld bestond toen nog niet, dus alle kopij moest in persoon aan-geleverd worden ten kantore van de krant en op die manier bouwde Hans zijn netwerk uit en kende hij veel mensen.

Wij zijn een Publiekssterrenwacht hetgeen betekent, het woord zegt het al, dat we elke week toegankelijk zijn voor het algemene publiek. Als secretaris van on-ze stichting verzorgde Hans ook het dienstrooster voor de publieksavonden. Daarnaast vulde hij als presentator op een bevlogen manier die publieks-avonden in. En niet alleen begeleidde hij de publieksavonden: zijn passie voor de kennisoverdracht van de astronomie was vooral gericht op het onderwijs; de basisscholen en voortgezet onderwijs in Lochem en omgeving. Hij spoorde ons vaak aan om vooral die en die scholen weer eens aan te schrijven voor een be-zoek aan de sterrenwacht. Hij is zelf vaak naar verschillende basisscholen af-gereisd, soms in gezelschap van andere collega's, om ter plaatse een les astro-nomie te verzorgen. En zo spoorde hij ook de meereizende collega aan om on-der zijn leiding zijn taak voor de klas eens over te nemen.

Maar naast onze publieksavonden hebben we ook ontspanning voor onze vrij-willigers in de vorm van de wekelijkse clubavond, die ervoor dient om de laatste astronomische wetenswaardigheden te bespreken; maar vooral ook om het saamhorigheidsgevoel binnen de club te versterken. Hans was dan vrijwel altijd van de partij. En hij had dan ook wel wat te melden. Een aantal van ons heeft wel eigen interessegebieden binnen de astronomie, die kunnen variëren van fe-nomenen in ons eigen zonnestelsel relatief dicht bij huis, tot verre sterrenstelsels lichtjaren van ons verwijderd. En zo had Hans ook zo zijn eigen stokpaardjes. Deze stokpaardjes waren vaak een mengeling van exacte wetenschap en een beetje mysterie. Hans hield ervan om (nog) niet bewezen theorieën uit te diepen en als waarheid te verkondigen, hetgeen tot boeiende en soms vermakelijke dis-cussies leidde. Eén ervan, waar Hans met name door gegrepen was, was het zogenaamde elektrisch universum: een zeer omstreden theorie in de wereld van de professionele astronomie die de gemoederen in dat veld danig bezighoudt. Maar u kunt wel nagaan dat deze theorie ook bij ons op de sterrenwacht af en toe voor vuurwerk zorgde als Hans op de clubavond losging over het be-staansrecht van een elektrisch geladen universum.

We zullen Hans missen, een actieve vrijwilliger die de gemoederen op vrijdag-avond wist te beroeren; maar bovenal zullen we een collega missen die in al zijn jaren bij de sterrenwacht altijd voor alles en nog wat klaarstond. Hans bedankt!

Namens onze trouwe vrijwilligers wens ik Adrie en de kinderen alle sterkte toe in de komende tijd.

Hans Lammertink
Voorzitter Sterrenwacht Phoenix Lochem

HUIDIGE MAANFASE


TWITTER
test